Schriftelijke inbreng VVD en gebruik Engels in stukken Ministerie van Onderwijs

Schriftelijke inbreng VVD t.b.v. schriftelijk overleg met de Minister van Onderwijs inzake de Beroepsgerichte kwalificatiestructuur d.d. 25-01-2012

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het besluit tot wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit beroepsopleidingen inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

De leden zien aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.

In bijlage 1, bedoeld in artikel I, onderdeel J wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Anglicismen en het Engels. Kan de Minister toelichten waarom het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kiest voor woorden als ‘employability’, ‘werkexploratie’ en ‘issues’. Hetzelfde geldt voor bijlage 2, bedoeld in artikel I, onderdeel J waar onder meer wordt gesproken van ‘live’ en ‘descriptor’.

Volgens de Minister biedt het onderdeel loopbaan en burgerschap voldoende ruimte voor afstemming op specifieke doelgroepen en beroepscontexten. Biedt dit, zo vragen de leden van de VVD, volgens de Minister voldoende ruimte voor MBO-instellingen en private aanbieders om vrijstelling te geven aan studenten die gezien hun levens- en werkervaring geacht worden de aspecten voor loopbaan en burgerschap te beheersen? Genoemde leden doelen hierbij onder meer op het zijn van kritisch consument en het kritisch zijn over eigen vitaliteit en fitheid.