130 kilometer op A2 nu officieel!

Brief Minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer d.d. 23-08-2012

Geachte voorzitter,

Hiermee informeer ik u over mijn voornemen om de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen in de avond en nacht naar 130 km/h te verhogen. Tevens informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de toetsing van de effecten van de landelijke snelheidsverhoging aan de geluidproductieplafonds (GPP’s).

A2 Holendrecht – Maarssen

Op 26 juni jl. [1] heb ik uw Kamer geïnformeerd over het eindbeeld van de snelheidsverhogingen per 1 september a.s. Vervolgens is er opnieuw discussie ontstaan over de maximumsnelheid op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen. Ik heb de mogelijkheden voor een snelheidsverhoging op dit traject opnieuw bekeken.

Uit onderzoek blijkt dat op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen een verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/h in de avond en nacht mogelijk is. Deze snelheidsverhoging vergt plaatsing van enkele schermen bij Breukelen om te voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit, zoals die per 1 januari 2015 gelden. De investering van € 6 mln. wordt gedekt door bestaande middelen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De dynamische verhoging van de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen past onder het GPP. Er zijn dus geen geluidmaatregelen noodzakelijk. Ook het wegontwerp behoeft geen aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Vanwege het nabijgelegen natuurgebied Botshol is een snelheidsverhoging op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen op dit moment niet mogelijk.

Het ontwerp verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging op de A2 wordt vanaf 30 augustus a.s. zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden krijgen zo de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Ik verwacht het definitieve verkeersbesluit dan op 1 december a.s. te kunnen nemen, zodat de 130 km/h zo snel mogelijk daarna ingevoerd kan worden.

De gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Utrecht heb ik parallel geïnformeerd over mijn voornemen.

Maximumsnelheid 130 km/h per 1 september 2012

In mijn brief van 26 juni jl. gaf ik aan voor 1 september nader onderzoek te doen naar een aantal onvolkomenheden in het geluidregister en vermeende schijnoverschrijdingen van de GPP’s. Uit het nadere onderzoek blijkt dat de maximumsnelheid per 1 september 2012 op 45% van de autosnelwegen voor de gehele dag of een deel van de dag naar 130 km/h kan worden verhoogd. Voor 1% van de autosnelwegen is gebleken dat een snelheidsverhoging niet mogelijk is vanwege de GPP’s. Voor 2% van de autosnelwegen onderzoek ik de komende maanden nog welke geluidmaatregelen noodzakelijk zijn om een snelheidsverhoging voor 2015 alsnog mogelijk te maken.

Tot begin 2015 gaat de maximumsnelheid in elk geval op 5% van de autosnelwegen nog naar 130 km/h, na uitvoering van de maatregelen voor het verder verbeteren van de verkeersveiligheid.

Op het kaartje in bijlage 1 zijn de snelwegen aangegeven waarop de maximumsnelheid van 130 km/h per 1 september 2012 geldt. Via een crossmediale campagne onder de paraplu van «Van A naar Beter» (advertenties, korte filmpjes op de website), wordt het nieuwe snelhedenbeleid onder de aandacht gebracht. De kernboodschap is daarbij: «Sneller waar het kan, langzamer waar het moet».

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

[1] Kamerstukken 2011-2012, 32 646, nr. 33