Open brief aan hoofdredactie RTL over strafblad journalisten

Open brief aan hoofdredactie RTL over strafblad journalisten

T.M.C. Elias
p/a Tweede Kamer der Staten Generaal
2513 AA  Den Haag

 Aan: Hoofdredactie RTL Nieuws
Sumatralaan 47
1217 GP  Hilversum

 ’s-Gravenhage, 1 december 2010

 

 Zeer geachte heer Taselaar,

Twee weken geleden ontving ik een brief namens de hoofdredactie van RTL Nieuws waarin mij als Kamerlid enkele indringende vragen werden gesteld.

Ik heb deze met gemengde gevoelens beantwoord. Ten eerste omdat de vraagstelling dermate ruim geformuleerd was dat ook een voorwaardelijke ontzegging van iemands rijbevoegdheid van dertig jaar geleden gemeld diende te worden. Ten tweede omdat ik toen al vermoedde dat uw redactie niet de kiesheid zou kunnen opbrengen zich te beperken tot louter het openbaren van ernstige kwesties. Ten derde omdat hier het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is. En tenslotte omdat, wanneer een straf is opgelegd die is uitgezeten of ‘voldaan’, er geen formele beletselen bestaan om Kamerlid te kunnen zijn.

 Uw vragen betroffen ondanks deze bezwaren in de kern echter een onderzoek naar de moraliteit van Kamerleden: hebben ze iets ernstigs op hun kerfstok en zo ja, hebben ze daar dan in ieder geval van geleerd dat zij kleinere of grotere vlekken op hun blazoen moeten melden bij hun partij- of fractieleiding? In die zin, betreffende de kern, vond ik uw onderzoek, alles afwegende, zodanig verdedigbaar dat ik mijn medewerking heb verleend; de gedachte dat politici belangrijke beslissingen nemen en dat degenen die op hen gestemd hebben er recht op hebben te weten welk vlees ze met hen in de kuip hebben, onderschrijf ik.

 In sterk toenemende mate worden politieke beslissingen het afgelopen decennium echter ook mede bepaald en soms zelfs afgedwongen door journalistieke keuzen en beslissingen. Het dit voorjaar verschenen boek ‘Wilt u niet aan mijn jasje trekken?’ van Elsevier-journalist Eric Vrijsen beschrijft die ontwikkeling treffend. Er is dus alle reden om aan de (parlementaire) journalistiek dezelfde vraag voor te leggen als u aan Kamerleden deed, temeer omdat in de bekende wandelgangen gesproken wordt over strafrechtelijke veroordelingen van leden van uw (Haagse) redactie.

In mijn hoedanigheid van columnist van NRC-Handelsblad verzoek ik u mij dan ook dezelfde informatie te (laten) verschaffen op de vier vragen die de hoofdredactie van RTL Nieuws op pagina 2 van de brief aan Kamerleden d.d. 18-12-2010 (bijgevoegd) stelde inzake de leden van uw Haagse redactie, de heer P. Klein en u zelf.  

Ik zeg u op voorhand toe dat ik verjaarde onnozelheden en kleine pekelzonden niet zal openbaren, maar ik stel er niettemin wel prijs op dezelfde informatie te ontvangen als u aan Kamerleden meende te kunnen vragen. Journalistiek bepaalt het beeld van politiek en politici; dan heeft het publiek er ook recht op te weten wat voor soort mensen die keuzen maken. Eventuele ernstige feiten zal ik openbaren in mijn eerstvolgende column die op 22 december aanstaande verschijnt. Wie van u zonder zonden is, werpe immers de eerste steen.

 In de zekerheid dat wij beiden het proces van transparantie omtrent belangrijke beslissers in politieke besluitvormingsprocessen willen bevorderen,

verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

T.M.C. Elias  

Klik op onderstaande bijlage voor de brief van de hoofdredactie van RTL Nieuws van donderdag 18 november jl.

onderzoek_rtl_nieuws