meer berichten uit 2010

Open brief aan hoofdredactie RTL over strafblad journalisten

T.M.C. Elias
p/a Tweede Kamer der Staten Generaal
2513 AA  Den Haag

 Aan: Hoofdredactie RTL Nieuws
Sumatralaan 47
1217 GP  Hilversum

 ’s-Gravenhage, 1 december 2010

 

 Zeer geachte heer Taselaar,

Twee weken geleden ontving ik een brief namens de hoofdredactie van RTL Nieuws waarin mij als Kamerlid enkele indringende vragen werden gesteld.

Ik heb deze met gemengde gevoelens beantwoord. Ten eerste omdat de vraagstelling dermate ruim geformuleerd was dat ook een voorwaardelijke ontzegging van iemands rijbevoegdheid van dertig jaar geleden gemeld diende te worden. Ten tweede omdat ik toen al vermoedde dat uw redactie niet de kiesheid zou kunnen opbrengen zich te beperken tot louter het openbaren van ernstige kwesties. Ten derde omdat hier het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is. En tenslotte omdat, wanneer een straf is opgelegd die is uitgezeten of ‘voldaan’, er geen formele beletselen bestaan om Kamerlid te kunnen zijn.

 Uw vragen betroffen ondanks deze bezwaren in de kern echter een onderzoek naar de moraliteit van Kamerleden: hebben ze iets ernstigs op hun kerfstok en zo ja, hebben ze daar dan in ieder geval van geleerd dat zij kleinere of grotere vlekken op hun blazoen moeten melden bij hun partij- of fractieleiding? In die zin, betreffende de kern, vond ik uw onderzoek, alles afwegende, zodanig verdedigbaar dat ik mijn medewerking heb verleend; de gedachte dat politici belangrijke beslissingen nemen en dat degenen die op hen gestemd hebben er recht op hebben te weten welk vlees ze met hen in de kuip hebben, onderschrijf ik.

 In sterk toenemende mate worden politieke beslissingen het afgelopen decennium echter ook mede bepaald en soms zelfs afgedwongen door journalistieke keuzen en beslissingen. Het dit voorjaar verschenen boek ‘Wilt u niet aan mijn jasje trekken?’ van Elsevier-journalist Eric Vrijsen beschrijft die ontwikkeling treffend. Er is dus alle reden om aan de (parlementaire) journalistiek dezelfde vraag voor te leggen als u aan Kamerleden deed, temeer omdat in de bekende wandelgangen gesproken wordt over strafrechtelijke veroordelingen van leden van uw (Haagse) redactie.

In mijn hoedanigheid van columnist van NRC-Handelsblad verzoek ik u mij dan ook dezelfde informatie te (laten) verschaffen op de vier vragen die de hoofdredactie van RTL Nieuws op pagina 2 van de brief aan Kamerleden d.d. 18-12-2010 (bijgevoegd) stelde inzake de leden van uw Haagse redactie, de heer P. Klein en u zelf.  

Ik zeg u op voorhand toe dat ik verjaarde onnozelheden en kleine pekelzonden niet zal openbaren, maar ik stel er niettemin wel prijs op dezelfde informatie te ontvangen als u aan Kamerleden meende te kunnen vragen. Journalistiek bepaalt het beeld van politiek en politici; dan heeft het publiek er ook recht op te weten wat voor soort mensen die keuzen maken. Eventuele ernstige feiten zal ik openbaren in mijn eerstvolgende column die op 22 december aanstaande verschijnt. Wie van u zonder zonden is, werpe immers de eerste steen.

 In de zekerheid dat wij beiden het proces van transparantie omtrent belangrijke beslissers in politieke besluitvormingsprocessen willen bevorderen,

verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

T.M.C. Elias  

Klik op onderstaande bijlage voor de brief van de hoofdredactie van RTL Nieuws van donderdag 18 november jl.

onderzoek_rtl_nieuws

Lees meer

De VVD wil dat leraren die niet functioneren, daarop worden aangesproken. Volgt geen verbetering, dan moet het arbeidscontract in het uiterste geval worden beëindigd.

VVD Tweede Kamerlid Ton Elias: “ Leraren zijn de belangrijkste factor in de onderwijsloopbaan van onze kinderen. Een slechte, uitgebluste of onvoldoende bijgeschoolde leraar zorgt ervoor dat een kind op school minder presteert. Dat kunnen wij ons niet veroorloven.”

De VVD wil dat leraren, net zoals iedereen in de rest van Nederland, regelmatig op hun functioneren worden aangesproken. Functioneren zij onvoldoende, dan zal bijscholing of verbetering moeten volgen. Slaagt dat niet, dan moet een dossier worden opgebouwd en moeten uiteindelijk maatregelen kunnen worden genomen.

Elias: “Begrijp mij goed, er zijn gelukkig heel veel enthousiaste leraren die steengoed zijn in hun vak. Maar als dat niet het geval is -en er bereiken mij teveel signalen uit de scholen zelf dat men ontevreden is over tenminste zo’n 10% van de leraren– dan moeten we dat taboe bespreken. Leerlingen mogen daar niet de dupe van zijn. Vaak weet iedereen op een school precies wie de zwakke leraren zijn. Dat probleem moet je willen aanpakken.”

Voor het voorstel van de VVD is geen wetswijziging nodig. “Scholen moeten gewoon gaan doen wat we in de rest van Nederland ook doen, mensen beoordelen op hun functioneren en daar conclusies aan verbinden. Dat geldt overigens ook in positieve zin, de VVD pleit niet voor niets voor extra beloning voor goede, bijgeschoolde leraren”, aldus Elias.

Lees meer

BARENDRECHT – Vandaag (maandag 13 september) heeft Tweede Kamerlid Ton Elias een werkbezoek gebracht aan Barendrecht. Hij deed dat op uitnodiging van wethouder Jeroen Gebben van Barendrecht en wethouder Werner ten Kate van Lansingerland

Doel was om Kamerlid Elias te voorzien van praktijkinformatie over beleidsthema’s vanuit gemeenten die nauw aansluiten op zijn portefeuille Onderwijs.
Het bezoek werd door de twee wethouders ook benut om lokale vraagstukken naar voren te brengen.
Wethouders Ten Kate en Gebben brachten met Kamerlid Elias een bezoek aan de Focus Beroepsacademie (VMBO-praktijk). Ze kregen daar een rondleiding en praatten met leerlingen over wat zij als een verbetering zouden zien in hun opleiding. Praktijkervaring vonden de leerlingen daar heel belangrijk bij.
Beide wethouders grepen het bezoek van het Kamerlid aan om aandacht te vragen voor onderwijsvraagstukken die leven op gemeentelijk niveau. Zo gaf wethouder Ten Kate voorbeelden van de gevolgen van de onderwijswetgeving voor de lokale beleidsvrijheid. Wethouder Gebben liet zien hoe Barendrecht werkt aan talentontwikkeling van leerlingen door de versterking van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. En zowel Lansingerland als Barendrecht lieten zien hoe de lokale financiering van primair en voortgezet onderwijs is geregeld.
Aan het eind van het bezoek noemde Kamerlid Elias het bezoek nuttig en waardevol. Beide wethouders waren het hier roerend mee eens.

Lees meer

Op 24 juni 2010 organiseerde Actal (Adviescollege toetsing administratieve lasten) het seminar Effectieve regeldruk na 2010. Doel van het seminar was te leren van buitenlandse ervaringen bij de aanpak van regeldruk. Sprekers tijdens het seminar waren  ondermeer minister van Financiën Jan Kees de Jager  en dr. Edmund Stoiber (voorzitter adviesgroep Europese Commissie over administratieve lasten en in 2002 op een haar na de Duitse Bondskanselier.

De deelnemers aan de conferentie  bespraken de stappen die een volgend kabinet moet gaan zetten om de regeldruk in Nederland verder terug te dringen. Tot nu toe hebben ondernemers  immers nog te weinig effect ondervonden van de acties die het afgelopen kabinet heeft geprobeerd te nemen. Lichtpuntje in de afgelopen periode was het aangenomen voorstel om een inspectievakantie voor bedrijven in te stellen. Dit VVD voorstel was afkomstig van Ton Elias, zelf oud-ondernemer. Door deze inspectievakantie zullen bedrijven met “goed gedrag” in de toekomst niet onnodig lastig gevallen worden met controles en inspecteurs.

Foto Elias bij regeldruk seminar Actal
Ton Elias hier in gesprek met dr. Edmund Stoiber (voorzitter adviesgroep Europese Commissie over administratieve lasten) en Steven van Eijck (voorzitter Actal), in sociëteit de Witte tijdens het Actal seminar “Effectieve regeldruk na 2010” op 24 juni jl.

Lees meer

Op 1 juli jl. was het Tax Freedom Day in Nederland. Dit betekent dat we, van het begin van het jaar tot vandaag, al ons verdiende geld hebben afgedragen aan de overheid. Pas vanaf nu verdienen we geld voor onszelf.

Door deze te hoge belastingen gaan de prikkels om te presteren en af te dragen omlaag; bedrijven gaan weg; talent en kapitaal gaan verloren. We betalen met ons toptarief van 52% eigenlijk al zóveel dat het averechts werkt. Nog meer belastingen, zoals de linkse partijen zouden willen, kost alleen maar geld.

De overheid geeft teveel geld uit en ook nog aan de verkeerde dingen. Er is te weinig geld voor belangrijke zaken als veiligheid, onderwijs, en infrastructuur. En belangrijker, er is veel te weinig aandacht en ruimte voor ondernemers. Zij zijn de kurk waar onze economie op drijft. Al het geld voor zorg, onderwijs en sociale voorzieningen moet eerst in het bedrijfsleven verdiend worden. De overheid zou ondernemers niet tegen moeten werken, maar mee moeten werken. Dat betekent regels terugdringen en onnodige wetten en vergunningen afschaffen of vereenvoudigen. Zo kunnen we ondernemers zoveel mogelijk de ruimte gunnen.

taxfeedomday 1 juli 2010.jpg
Ton Elias spreekt bij Tax Freedom Day

Het is hoog tijd dat politici in Den Haag zich beter gaan realiseren dat wij ondernemers werkelijk heel hard nodig hebben. De VVD realiseert zich dit en stelt daarom een aantal concrete maatregelen voor: verlaag het VPB-tarief, gun startende ondernemers een belastingpauze, verruim de tante Agaathregeling zodat starters makkelijker privaat vermogen kunnen aantrekken, maak bedrijfsovername binnen de familie makkelijker door de erftaks af te schaffen en versoepel het ontslagrecht. Slechts een beginnetje om ondernemers weer in positie te brengen. De positie die ze in dit land, zeker in deze tijd, verdienen.

(dit stuk is een bewerking van de speech die Ton Elias op Tax Freedom Day (1 juli jl.) heeft gehouden voor verzamelde ondernemers in Oegstgeest)

Zie onderstaande bijlage voor de volledige speech van Ton Elias tijdens deze dag.

taxfreedomday2010

Lees meer

De VVD heeft de Minister van Economische Zaken vragen gesteld naar aanleiding van een nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple.

Apple geeft in de nieuwe clausule aan de locatiegegevens van zijn gebruikers te vergaren, gebruiken en te verkopen.

Woordvoerder Ton Elias: “Ik maak mij zorgen over het feit dat akkoord gaan met deze voorwaarden Apple het recht geeft op deze wijze met gegevens van gebruikers om te gaan. De praktijk leert dat geanonimiseerde data vaak toch te herleiden vallen naar individuen. Ik wil van de minister weten of zij dit beseft en of zij van plan is hier maatregelen tegen te nemen .”
Zie onderstaande bijlage voor de schriftelijke vragen.

23_juni_2010_schriftelijke_vragen_mbt_privacyvoorwaarden_apple

Lees meer