Ton Elias stelt vragen aan Minister van Onderwijs over aangekondigde stakingen op dinsdag 6 maart 2012

Kamervragen Ton Elias inzake stakingen onderwijs aan de Minister van Onderwijs

 1. Heeft u kennisgenomen van de situatie dat vele scholen – ondermeer de Jenaplanschool Wittevrouwen te Utrecht, De Rank te Schagen en de brede school Annie M.G. Schmidt te Amsterdam – hebben meegedeeld dat de school gesloten is tijdens de voorgenomen onderwijsstaking op dinsdag 6 maart 2012 en dat leraren de facto niet de keus hebben om les te geven? Hoe beoordeelt u het feit dat de werkgever besluit te gaan staken en door de school te sluiten leraren de mogelijkheid ontneemt onderwijs te verzorgen?
 2. Heeft u kennisgenomen van het besluit van het College van bestuur van Scholengroep Spinoza om de scholen op donderdag 26-01-2012 te sluiten en personeel actief op te roepen te gaan staken?[1] Zo ja, hoe beoordeelt u het actief oproepen tot staking door schoolbesturen?
 3. Bent u bekend met de stelling dat een school gesloten wordt als 30% of meer van de leraren staakt?[2] Zo ja, waar is die op gebaseerd?
 4. Heeft u kennisgenomen van het feit dat verschillende scholen ouders voor een voldongen feit stellen door hen mede te delen (vaak per mail of brief) de school te sluiten bij de staking op dinsdag 6 maart 2012?
 5. Hoe oordeelt u over het gegeven dat ouders in zulke gevallen geen inspraak hebben in het besluit een school al dan niet te sluiten?
 6. Bent u met de VVD van mening dat ouders terecht bezwaar maken tegen het sluiten van scholen, omdat het hen opzadelt met extra kosten voor kinderopvang dan wel noodzaakt tot het opnemen van een extra vrije dag?[3] Zo ja, vindt u dat scholen een oplossing moeten bieden voor ouders die niet de mogelijkheid hebben opvang te regelen of een vrije dag te nemen?
 7. Deelt u de mening van sommige ouders dat het vreemd is dat leraren van overheidswege worden doorbetaald wanneer zij staken, dan wel uit de stakingskas worden betaald, terwijl deze ouders zelf extra kosten moeten maken? Zo nee, waarom niet?
 8. Heeft u kennisgenomen van het besluit van sommige scholen die hun deuren sluiten op de dag van de staking om eveneens geen voor- en naschoolse opvang aanbieden? Zo ja, is dit wettelijk toegestaan? Wanneer dit niet wettelijk toegestaan is, welke eventuele acties kan de Minister ondernemen tegen scholen die hiertoe wel besloten hebben?
 9. Bent u er mee bekend dat volgens de gespecialiseerde vakbondspers[4]veel werkgevers hun docenten na de vorige staking d.d. 26-01-2012 niet hebben gekort op hun salaris. Hoe beoordeelt de Minister dit besluit van de werkgevers, waarover zij tijdens het mondelinge vragen uur d.d. 31-01-2012 nog geen antwoord kon geven?
 10. Kunt u inmiddels aangeven hoeveel scholen hun leraren doorbetaalden na de staking van donderdag 26 januari?
 11. Heeft u kennisgenomen van de stelling van Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV, dat het inhalen van de gestaakte uren door leraren tegen het stakingsrecht is?[5] Zo ja, hoe beoordeelt u die stellingname?
 12. De Inspectie voor het Onderwijs zal, zoals u eerder aankondigde, kijken naar de urenrealisatie van scholen en of voldoende onderwijsuren zijn gerealiseerd. Hoe verhoudt dit zich tot de onder vraag 11 genoemde stelling van de FNV-voorzitter?
 13. In uw brief inzake het passend onderwijs d.d. 31-03-2011[6] stelt u dat de schoolbesturen de kosten voor het vervoer van leraren naar de landelijke manifestatie passend onderwijs te Nieuwegein d.d. 09-02-2011 hebben betaald. Tijdens het vragenuur d.d. 31-01-2012 antwoordde u echter op mijn mondelinge vragen dat het vervoer niet betaald zou zijn door de schoolbesturen. Kunt u definitief bevestigen dan wel ontkrachten dat de schoolbesturen het vervoer voor stakende leraren hebben betaald?
 14. Hoe beoordeelt u de houding van een meerderheid van de schoolbesturen verenigd in de VO-Raad die reeds op voorhand per resolutie verklaarde dat zij een democratisch genomen besluit inzake het wetsvoorstel ‘onderwijstijd’ niet zal uitvoeren?[7]
 15. Tegen het wetsvoorstel passend onderwijs is reeds op meerdere momenten gedemonstreerd. Bent u met de VVD van mening dat het keer-op-keer demonstreren tegen het wetsvoorstel en de eerder geuite plannen zonder nieuwe standpunten naar voren te brengen leerlingen onnodig de dupe laat zijn door afwezigheid van docenten?

[1] Brief College van Bestuur Scholengroep Spinoza aan ouders en leerlingen d.d. 20-01-2012.

[2] Telegraaf, 27-02-2012, ‘Staking onderwijs strop ouders’

[3] Telegraaf, 27-02-2012, ‘Staking onderwijs strop ouders’

[4] CNV Schooljournaal, 11-02-2012, ‘Hoeveel salaris wordt ingehouden na de staking?’, p. 21. Brief College van Bestuur Scholengroep Spinoza aan ouders en leerlingen d.d. 20-01-2012.

[5] http://www.fnv.nl/pers/perskamer/persberichten/120201FNVpasopvanBijsterveldtstakeniseengrondrecht/

[6] Kamerstuk 31497, nr. 56

[7] Resolutie ‘1040 uur’, http://www.vo-raad.nl/actueel/nieuws/besluitvorming-alv-1-december-2011