Motie Ton Elias versnellen internationale luchtvaartveiligheid

Spreektekst Ton Elias bij VAO Luchtvaart en vliegen over conflictgebieden

MdV, alertheid, afstemming en afspraken over luchtvaartveiligheid kunnen en moeten veel beter, dat hebben we op onbarmhartig brute wijze ondervonden door de aanslag op vlucht MH17 en het daarop volgende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De huidige internationale luchtvaart is echter niet in staat om hier snel in te voorzien; zeer noodzakelijke aanpassingen duren minimaal vier jaar. En dat is veel en veel te lang. Daarom de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

Dat na ernstige ongevallen de kans op herhaling zo snel mogelijk moet worden verkleind;

het uitvoeren van aanbevelingen na ongevalsonderzoek zo snel mogelijk dient plaats te vinden;

het mondiale karakter van de luchtvaart veelal betrokkenheid van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO vraagt;


de bestaande ICAO-processen er toe leiden dat pas na meerdere jaren mondiale regelgeving is aangepast;

verzoekt de regering in overleg te treden met ICAO om processen te ontwikkelen die er toe leiden dat binnen een jaar uitvoering wordt gegeven aan aanbevelingen uit een ongevalonderzoek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bij deze “processen” zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een wisselende groep leidende landen, zoals ook bij de VN veiligheidsraad het geval is, of de mogelijkheid van ingelaste congressen met beslissingsbevoegdheid. Dit zijn nadrukkelijk suggesties, MdV, ik wil de Staatssecretaris niet voor de voeten lopen door ze dwingend in de motie te zetten, maar naar ons oordeel zouden ze de boel wel aanmerkelijk werkbaarder maken bij ICAO.