Spreektekst Ton Elias AO Veiligheid in en rond het onderwijs d.d. 26-05-2011

Spreektekst Ton Elias AO Veiligheid in en rond het onderwijs d.d. 26-05-2011

Als het om veiligheid gaat wil ik allereerst het gebruik van drugs op en rond de school aan de orde stellen. De Minister besteedt hier naar mijn mening te weinig aandacht aan.

Het aanpakken van drugsgebruik moet ook in het onderwijs een prioriteit voor de komende jaren zijn, gelet op de grote aantallen leerlingen die aangeven dat er in en rond hun school onder schooltijd gebruikt wordt. Op havo/vwo gebruikt 24% van de leerlingen drugs in en rond school, op het vmbo 21% en op het MBO 26%. (tabel p. 57 onderzoek inspectie Veiligheid op School dec. 2010) Volgens de brochure ‘Ontwikkeling van sociale veiligheid in en rond scholen 2006-2010’ van het ITS (verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 2011) daalt het drugsgebruik door leerlingen volgens hun medescholieren van 68% in 2006 naar 38% in 2010. (pag.30). Vier op de tien leerlingen is echter nog steeds belachelijk!

En de cijfers zijn niet eenduidig: De Hond komt in opdracht van De Telegraaf (26 november 2010) tot verontrustende cijfers over drugsgebruik op scholen op: 1 op de 5 kinderen op reguliere scholen en de helft van de kinderen in het speciaal onderwijs. De Minister hanteert cijfer 38% (voortgangsbrief sociale veiligheid).

MdV: de cijfers zijn niet eenduidig, maar hoe dan ook alarmerend. Uit het genoemde onderzoek van de Hond (steekproef: 2000 mensen), bleek dan ook dat 92% van de ouders vindt dat gebruik of handel van drugs op of rond de school aan ouders moet worden gemeld, terwijl 75% van de ouders vindt dat scholen en docenten actief moeten controleren op het gebruik van drugs.

Ik vind dat we meer met die signalen moeten doen dan nu gebeurt en ik ben blij dat CDA-collega Çörüz dat met me eens is (begrotingsbehandeling Justitie).

Ik wil de minister van Onderwijs vragen of ze bereid is (samen met haar collega van Veiligheid & Justitie) te bevorderen dat speekseltesten bij scholen kunnen worden afgenomen wanneer de schoolleiding deze wenst, nadat die schoolleiding een verzoek daartoe van de medezeggenschapsraad en/of de ouders ontvangen heeft aan de hand van concrete signalen. Bij die signalering zou ook het Meldpunt Misdaad Anoniem kunnen worden betrokken met bijv. een speciale drugsmeldlijn; ik heb deze week contact met hen gehad en ze zijn positief. Uiteraard kan dit ook andersom; dat de schooldirectie dit actief aankaart bij de ouders en de medezeggenschapsraad.

Wanneer alle scholen regels opstellen over de consequenties van niet alleen bezit, maar ook gebruik van drugs, kan een speekseltest effect hebben, want met de regels in de hand kan een leerling dan geschorst worden of andere sancties aan de broek krijgen.

Op verzoek van ouders/MR kan bijvoorbeeld ook steeksproefgewijs een speekseltest worden afgenomen bij de toegang tot schoolfeesten of sportevenementen e.d.

Dan nog een punt: uit de voortgangsbrief sociale veiligheid blijkt dat 3% van de leerlingen drugs mee naar school neemt, maar dat 38% van de leerlingen (of meer; zie hetgeen ik hierboven over de cijferbrij meldde) drugs gebruikt op en rond de school. Dit KAN niet anders betekenen dan dat hetzij medescholieren drugs verhandelen op school hetzij professionals rondom de school hun waar slijten. En dat betekent dat de handel rondom scholen veel harder moet worden aangepakt.

Scholen moeten meer in overleg treden met de politie. Maar al te vaak weet men heus wel wanneer het brommertje met de handelaar langsrijdt. Politie moet vaker op het schoolplein staan en ook fouilleren bij concrete verdenking. Scholen, en dat is m’n algemene punt dat ik met grote nadruk wil maken en waarvan ik werkelijk hoop dat de minister (en trouwens ook de rest van de Tweede Kamer) dat de minister van Onderwijs het ook met me eens is, moeten minder bang zijn voor hun reputatie en zich realiseren dat drugsgebruik overal plaatsvindt en dus ook overal bestreden moet worden.

Scholen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het voeren van anti-pestbeleid. Extreme vormen van pesten (bijvoorbeeld cyberstalking en haatzaaiende en racistische uitlatingen) zijn strafbaar en moeten worden gemeld bij het OM. Uit het casusonderzoek van de Inspectie blijkt dat leerlingen die zich onveilig voelen als eerste aangeven dat zij veel gepest worden en dat dit in hun beleving niet of onvoldoende wordt aangepakt. Aanpak van pesten is een prioriteit om de veiligheid op en rond school te vergroten. De Minister heeft de aanpak van digipesten (hacken, schelden, met opzet virussen versturen, foto’s van anderen op internet plaatsen, roddelen en grove bedreigingen versturen via het internet) tot prioriteit gemaakt. Uit de ITS-brochure blijkt echter dat in het voortgezet onderwijs minder afspraken tussen school en leerlingen wordt gemaakt voor veilig gebruik van internet en e-mail. Het percentage daalde van 67% in 2006 naar 55% in 2010.

Uit de ITS-Brochure (p. 26) blijkt dat er een forse toename is van religieus extremisme in het voortgezet onderwijs: 3% in 2008 tegen in 2011 maar liefst 13% meldingen van religieus extremisme. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De VVD wil allereerst weten van welk religieus extremisme sprake is, want dit wordt nergens in de stukken omschreven. Dat kan natuurlijk niet. Als we omwille van politieke correctheid het beestje niet bij de (vermoedelijke) naam noemen, kunnen we het kwaad ook niet gericht bestrijden. Dus eerst: waar hebben we het hier over en voorts: wat kan en moet tegen deze stijging gedaan worden.