meer berichten uit 2013

Motie Elias inzake investeringen in infrastructuur

 Voorgesteld 8 april 2013

De Kamer,

constaterende dat ook het Infrastructuurfonds niet aan bezuinigingen is ontkomen,

overwegende dat, waar iedere € 100 miljoen voor infrastructuur met 600 manjaren in de bouw correspondeert[1], investeringen in deze sector een belangrijke bijdrage leveren aan zowel economie als (behoud van) werkgelegenheid,

verzoekt de regering de geplande projecten in het Infrastructuurfonds voortvarend tot uitvoer te doen brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

[1] Kan worden afgeleid uit het rapport “Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur” van het Economisch Instituut voor de Bouw d.d. 3 mei 2012.

Lees meer

VVD verheugd over Rapport-Schoof

VVD-verkeerswoordvoerder Ton Elias: “Goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. De verbreding van de A27 gaat definitief door. Dat is niet alleen goed nieuws voor de automobilist, maar ook voor het verdienvermogen van Nederland. Het oplossen van verkeersfuiken is goed voor de Nederlandse economie.”

Schoof schrijft dat de keuzes die eerder gemaakt zijn “juist en afdoende” waren, dat alternatieven “terecht afgevallen” zijn en dat een keuze voor twee maal zes in plaats van twee maal zeven rijbanen “onvoldoende veilig” is. “Glasheldere conclusies”, aldus Elias namens de VVD.

Van groot belang vindt hij tenslotte dat het rapport-Schoof pleit voor scherpere spelregels als het gaat over de inspraak van burgers en belangengroeperingen, omdat duidelijk moet zijn dat besluiten zijn voorbehouden aan bestuurders en politici.

Lees meer

Mondelinge vragen Ton Elias over de rijopleiding van hulpdiensten (d.d. 12-03-2013)

Mdv, “Weggebruikers horen tijdens rijles dat hulpdiensten voorrang hebben, maar ze leren niet hoe ze die moeten verlenen.” Dat hoorden we gisteren op Radio 1 van onderzoekster Karin Groenewegen. Onderzoek in opdracht van de landelijke faciliteit rampenbestrijding (het agentschap dat is opgericht na de vuurwerkramp in Enschede) door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Het wijst uit dat automobilisten vaak niet goed weten hoe ze moeten reageren bij het naderen van politie, brandweer of ambulances met een sirene aan; in verkeerslingo: de voorrangsvoertuigen. Zo denkt 73% van de 2100 ondervraagde doorsnee automobilisten dat er door rood gereden mag worden om ruimte te maken voor hulpdiensten en iets meer dan de helft gaf aan te denken dat de maximumsnelheid tijdelijk mag worden overschreden, terwijl dit allebei verboden is. Een punt van grote zorg voor mijn fractie, want dat is natuurlijk niet goed. Dat moet dus komen door gebrekkige opleiding en voorlichting. Deelt de minister deze opvatting en is zij is staat en bereid om hier iets aan te doen? De Bovag wil dat het oefenen in uitwijken voor hulpdiensten wordt opgenomen in de eisen van het rij-examen, wat vindt de minister hiervan? Vermoedelijk in een simulator.

Nog ernstiger vind ik een tweede rapport over de opleiding van hulpdiensten. Hieruit blijkt namelijk dat er een enorm niveauverschil is in het opleiden van bestuurders van hulpvoertuigen. Zo mogen sommigen al de weg op na 4 uur op een circuit te hebben gereden, terwijl anderen een uitgebreide cursus van 80 uur moeten afleggen. Sommige chauffeurs, zo blijkt uit het rapport, hebben zelfs nooit daadwerkelijk leren omgaan met mede-weggebruikers terwijl ze met zwaailicht aan en op hoge snelheid rijden.

Ik heb daarom nog een drietal vragen voor de minister.

1. Wat is de reactie van de minister op de zorgwekkende resultaten van het onderzoek over de opleiding van hulpdiensten? Verbazen de uitkomsten u?

2. Er is mij weinig deugdelijk onderzoek bekend naar het aantal ongevallen met hulpvoertuigen in Nederland. Beschikt de minister wel over deze cijfers?

3. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen. Welke daarvan gaat de minister overnemen?

Lees meer

Schriftelijke vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de kwetsbaarheid van vangrails.

 

1.

Heeft u kennisgenomen van het ongeluk met een vrachtwagen op de A1 op donderdagochtend 28 februari jl.?[1]

 

2.

Hoe kan het dat door de vangrails heengereden wordt?

 

3.

Hoe verhoudt zich dit tot de mededeling van de minister tijdens het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid d.d 30 januari jl. in antwoord op mijn vragen over de kwetsbaarheid van vangrails, dat er geen problemen met vangrails zijn en dat deze zelfs geschikt zijn voor zogeheten LZV’s (lange zware voertuigen)?

 

4.

Zijn de Nederlandse vangrails berekend op het Europese voornemen om het maximumgewicht van voertuigen op de weg van 38 naar 44 ton te verhogen?

 

 


[1] http://www.nu.nl/binnenland/3354704/a1-dicht-bij-hoevelaken-ongeluk.html

Lees meer

Spreektekst Ton Elias AO Verkeersveiligheid d.d. 30-01-2013 [indicatieve spreektijd eerste termijn 7 minuten]

Mdv, om in zeven minuten een groot aantal wijd uiteenlopende onderwerpen als vandaag behandeld wordt recht te doen, is verre van eenvoudig, maar ik ga de uitdaging graag aan. Wat betreft verkeersveiligheid doen we het eigenlijk heel goed in Nederland, dat mag ook wel eens gezegd worden. Er zijn echter ook nog veel punten voor verbetering vatbaar.

Te beginnen met het aantal verkeersslachtoffers. Na een aantal jaren van gestage daling is het aantal verkeersdoden in 2011 weer gestegen en ik begreep van de SWOV (een eerste indicatie) dat de cijfers voor 2012 weinig verandering laten zien. Het aantal ernstig gewonden in het verkeer wil al jaren niet substantieel dalen en is inmiddels behoorlijk uit het zicht van de streefgetallen geraakt; het streven was namelijk om tot een maximaal aantal van 10.600 ernstig gewonden in 2020 te komen en de laatste prognose gaat uit van 16.700 tot 18.300 ernstig gewonden. Deze trend is in meerdere relatief verkeersveilige landen zichtbaar, maar niettemin reden tot zorg. De minister heeft hiervoor een actieplan het licht doen zien waardoor de trend zou moeten worden omgebogen. Aan welke factoren wijdt de minister het feit dat de ongevallen niet dalen? Heeft de minister de streefcijfers voor 2020 wat het aantal gewonden betreft inmiddels als onhaalbaar opgegeven? Zo ja, welk nieuw streefgetal kunnen wij haar nu aan houden? Verder klagen gemeenten dat ondanks allerlei toezeggingen de registratie van verkeersongevallen door de politie nog altijd niet op orde is, hoe gaat de minister dit bestrijden?

Ook wil ik graag weten of het kabinet mogelijkheden ziet om automobilisten beter te laten reageren op sirenes van hulpdiensten, hierdoor ontstaan namelijk regelmatig gevaarlijke situaties. Er zijn verschillende waarschuwingssystemen ontwikkeld om dit gevaar te verminderen, waarmee momenteel proeven lopen of net zijn afgerond. Zo zijn er Flister (dat de autoradio wegdrukt)) en Blauwblauw (dat werkt met lampjes op de achteruitkijkspiegel) Bekend is dat gebruik van Flister een aantal bezwaren met zich mee lijkt te brengen. Heeft de minister al resultaten van de proeven en welke nadere stappen kunnen wij verwachten op dit gebied?

Duidelijk is dat veel verkeersovertredingen worden begaan door een selecte groep. Deze verkeershufters zijn vaak ook in andere overlaststatistieken ruimschoots oververtegenwoordigd en dergelijk onacceptabel gedrag zorgt voor veel ergernis bij goedwillende weggebruikers. Té vaak leeft bij de verkeershufters het gevoel dat ze toch wel wegkomen met hun gedrag. De VVD-fractie wil graag weten of verschillende registratiesystemen kunnen worden gekoppeld, zonder dat de politie hierdoor met bureaucratische rompslomp wordt opgezadeld. En dat zo bijvoorbeeld verkeersovertredingen mee worden genomen bij de zwaarte van de straf op andere terreinen; denk aan het tanken zonder te betalen of het toebrengen van schade aan de openbare ruimte. Graag hoor ik binnen enkele maanden welke mogelijkheden de minister op dit terrein ziet.

Bijzondere aandacht verdient wat mij betreft innovatie op infrastructuurgebied. Zo was ik afgelopen maandag nog op Schiphol, waar een state of the art bagage-afhandelingssysteem van Nederlandse makelij de koffers op automatische karretjes rond laat zoeven en het aantal zoek geraakte koffers reeds is gehalveerd. Ook op onze wegen zijn veel voordelen te behalen door innovatieve vindingen, zeker ook op verkeersveiligheidsgebied. De Amerikaanse staat Nevada heeft bijvoorbeeld recent een auto die zonder bestuurder kan rijden een rijbewijs toegekend. Is dit in de nabije toekomst ook in ons land denkbaar? Verder vraag ik aandacht voor wat wel de ‘intelligente snelweg’ wordt genoemd: met glow-in-the-dark-belijning (licht op in het donker en maakt verdere verlichting overbodig) en waarschuwingen aangebracht met dynamische verf, die oplicht wanneer dat relevant is (zoals een waarschuwing voor gladheid die pas leesbaar is wanneer het daadwerkelijk vriest). De burgemeester van Eindhoven en de Barabantse Commissaris van de Koningin hebben al belangstelling getoond voor een proefvak met een aantal van deze innovaties, graag hoor ik of de minister zich hierbij wil aansluiten.

In het op 29 november jl. verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid “Vrachtwagenongevallen op snelwegen”, worden diverse oorzaken genoemd voor ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. In antwoord op vragen uit de kamer zijn door de minister voor een aantal van de genoemde oorzaken al toezeggingen gedaan om verbeteringen door te voeren. Op sommige wegen zijn vrachtwagens verantwoordelijk voor één op de vijf ongelukken, dat is te veel en daarom heeft mijn voorganger bij het AO Verkeersveiligheid in september 2011 voor een inhaalverbod voor vrachtwagens gepleit. De minister is inmiddels met een voorstel gekomen voor een inhaalverbod voor vrachtwagens, op een selectief aantal wegdelen, dat er op het eerste gezicht interessant uit ziet.

Sinds 1 januari jl. mogen langere en zwaardere voertuigen (zogenaamde LZV’s) de Nederlandse wegen op; ik krijg echter signalen dat de bestaande vangrails nog niet op deze zwaardere voertuigen berekend zijn. Is de minister hier mee bekend en wordt bij de aanleg van nieuwe vangrails wél rekening met het toegenomen maximumgewicht gehouden?

We spreken hier vanmiddag over verkeersveiligheid, die is extra van belang in gebieden met veel kwetsbare weggebruikers. In ons verkiezingsprogramma wordt dan ook voorgesteld om veilige schoolzones in te voeren; gebieden waar de veiligheid van kinderen en hun ouders voorop staat. Een aantal gemeenten is hier al voortvarend mee aan de slag gegaan, maar er is nog een lange weg te gaan. Kan de minister vertellen welke rol zij voor zichzelf weggelegd ziet in de richting van gemeenten waar nog niet of onvoldoende gebeurt op het gebied van schoolzones?

De motie Bashir/Aptroot uit november 2011, die ertoe oproept opgevoerde scooters te vernietigen, heeft er tot vreugde van de VVD toe geleid dat het beleid stevig is aangescherpt. Onduidelijk is voor mij echter nog wat er nu precies na drie overtredingen met de scooters gebeurt, worden zij alsnog door de shredder gehaald? Graag een nadere toelichting op dit punt.

Dan de fiets. Los van het feit dat een andere methodiek van het bepalen van het aantal ziekenhuisgewonden wordt gebruikt, is duidelijk dat 70% van de ernstig gewonden fietsers zijn. Dit komt onder andere doordat er meer gefietst wordt, ouderen steeds vaker fietsen en een toename van het gebruik van de e-bike. Als ik in het weekend door de duinen fiets kom ik bij het naar beneden suizen van een duin-fietspad regelmatig onhandig geplaatste paaltjes tegen. Die paaltjes zijn daar neergezet om autoverkeer te weren, maar er zijn veel situaties denkbaar waar het niet te verwachten valt dat een automobilist een fietspad verkiest boven de autoweg. Is de minister bereid om met de VNG te overleggen om paaltjes en andere oneffenheden weg te halen om zo het aantal fietsgewonden omlaag te krijgen? Een enkele verdwaalde of moedwillig een route afsnijdende automobilist tegenhouden, weegt toch minder zwaar dan vele fietsgewonden? Van de SWOV begreep ik dat het vooral om oneffenheden in de weg, paaltjes en andere obstakels gaat. Graag dit punt serieus oppakken, omdat het werkt volgens SWOV.

Tot slot nog een aantal zaken over het CBR, waar wij de afgelopen keren in dit huis met regelmaat over spraken. De puinhoop uit het verleden (te lange wachttijden, geen adequate klachtprocedures, onoverzichtelijke geldstromen en dubbele petten bij bestuurders) lijkt daar in redelijke mate te zijn opgelost door het vervangen van de directie. Mijn vraag aan de minister is of zij deze indruk deelt en tevens of het toezicht nu beter geregeld is. Van het CBR begreep ik dat recent de nieuwste gegevens omtrent de afwikkeling van rijexamens naar de minister zijn gestuurd. Kan zij toezeggen dat de Kamer deze gegevens ook op korte termijn tegemoet kan zien? Het alcoholslot dat sinds enige tijd door het CBR wordt opgelegd bij zware gevallen van rijden onder invloed, brengt mee dat overtreders vijf jaar hun rijbewijs kwijt zijn of een alcoholslot in hun voertuig moeten installeren. Wanneer zij echter zijn gepakt in de auto van een ander, dan dienen zij een auto aan te schaffen óf hun rijbewijs 5 jaar in te leveren. Vindt de minister dit geen ongewenst neveneffect van de regeling?

Lees meer