Orde op zaken: VVD Verkiezingsprogramma 2010 – 2014

De afgelopen vier jaar is er een zware hypotheek gelegd op onze toekomst en op die van onze kinderen. De overheidsfinanciën zijn volkomen uit de hand gelopen.

Nog afgezien van de wereldwijde economische crisis die ons land het nodige heeft gekost, heeft onze overheid buitensporig veel geld uitgegeven. Als we niet snel orde op zaken stellen, krijgen onnodig veel mensen daarvan de rekening gepresenteerd.

Ons land wordt de komende jaren geconfronteerd met een aantal grote problemen, wat vraagt om een stevige aanpak. In dit verkiezingsprogramma wordt een samenhangend pakket aan maatregelen beschreven waarmee de VVD orde op zaken stelt in Nederland.

Economie

Sinds 2008 is er sprake van een ernstige economische crisis. Ook de komende jaren nog zullen mensen hun baan verliezen en krijgen ondernemers het moeilijk. Onze economie heeft een flinke dreun gehad en bevindt zich nu op een lager niveau dan voor de crisis. De overheid heeft de afgelopen jaren op veel te grote voet geleefd. Er is veel meer geld uitgegeven dan binnen is gekomen. Deels komt dit door de financiële crisis, maar ook het vorige kabinet heeft de uitgaven op de ministeries zeer fors op laten lopen. De VVD wil niet dat toekomstige generaties deze last blijven dragen. Dat betekent dat de groei van de overheidsuitgaven aanmerkelijk moet worden teruggebracht, maar wel op een verantwoorde manier.

Wij leven in een land waarin veel mogelijk is. Nederland is een mooi en rijk land dat barst van het talent. De VVD ziet voor Nederland dan ook veel kansen en is optimistisch over de toekomst van ons land en zijn bewoners. Vrijheid en een vrije uitwisseling van kennis en gedachten zijn de basis van onze moderne markteconomie en onze welvaart. De VVD staat pal voor de vrijheid van alle Nederlanders die van goede wil zijn. Een ieder die de handen uit de mouwen wil steken en wat wil maken van zijn leven, is bij de VVD aan het goede adres. Wij komen als volkspartij op voor alle mensen in onze samenleving: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, ziek en gezond. Wat ons verbindt is de wil om vooruit te komen en niet bij de pakken neer te zitten. Niet door mensen afhankelijk te maken van de overheid maar door hen te helpen op eigen benen te staan.

De VVD kiest daarom voor een kleine en krachtige staat met lage belastingen en zonder overbodige regels. Tegelijkertijd moet de staat de juiste randvoorwaarden creëren waarbinnen de economie kan groeien. Echte economische groei komt uit de handen van mensen. Ondernemerschap en hardwerkende mensen zijn dé motoren van onze economie. Ondernemers moeten daarom ruimte krijgen en niet worden gehinderd door overbodige regelgeving of vergunningen.

Werk

Werken is essentieel voor het verkrijgen van een positie binnen de Nederlandse samenleving en voor het voorkomen van sociale uitsluiting. De VVD vindt het eerlijk dat hard werken en ondernemerschap mogen worden beloond. Goede prestaties moeten dus niet worden wegbelast. Daarom doet de VVD voorstellen voor verlaging van de inkomstenbelasting en andere belastingen verlagen voor werkende mensen. Ook naar niet-werkenden zijn we eerlijk. De WW-uitkering wordt verhoogd, maar de duur verkort zodat de prikkel om snel ander werk te vinden wordt verhoogd. Inkomenspolitiek die mensen aan de kant houdt wordt aan banden gelegd en jongeren onder de 27 jaar kunnen geen aanspraak meer maken op bijstand. De keus is werken of leren. De VVD wil daarenboven een zero tolerance beleid op fraude met uitkeringen.

De VVD wil kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang. De VVD juicht de groei in de gastouderopvang van harte toe.

Een kenniseconomie brengt ons land verder is onontbeerlijk voor een gezonde toekomst. Wij trekken daarom maar liefst 2,4 miljard euro om te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Onze kinderen moeten beter gaan spellen en rekenen, slechte scholen moeten sneller gesloten worden, er moeten meer en betere vakscholen komen en meer gymnasia. En bovenal wil de VVD het lerarenvak in ere herstellen zodat onze kinderen het beste onderwijs van Europa kunnen genieten.

Leefomgeving

Een prettige woon- en leefomgeving, recreatie en natuur dichtbij huis, voldoende openbare voorzieningen en een schone economie. Het kan allemaal samen. Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij of zij dat wil. De VVD ondersteunt de keuzevrijheid van de reiziger voor een transportmiddel. Alle modaliteiten zijn noodzakelijk: weg, water, spoor en lucht. Een ieder die gebruik maakt van zijn auto moet ook echt vrij kunnen bewegen: De maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen wordt verhoogd naar 130 km/h. Om mobiliteit te vergroten wordt de overdrachtsbelasting gehalveerd en op termijn af geschaft. Aan de hypotheekrenteaftrek wordt niet gemorreld en kraken is altijd en overal verboden.

De VVD wil toe naar schone en hernieuwbare vormen van energie. Dit biedt kansen voor het milieu én voor onze economie. Zo werken we aan een schoner milieu, maar ook aan meer banen. Ruimte moet er zijn voor kernenergie als veilige en schone technologie om energie op te wekken.

De landbouw is in Nederland onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en met de groei van de wereldbevolking van steeds meer belang voor onze export. Agrariërs zijn ook de beheerder van het grootste deel van het typische Nederlandse cultuurlandschap, tradities, dialecten en cultuur. De VVD kiest voor een sterke landbouw die op de wereldmarkt kan concurreren bij een wereldwijd gelijk speelveld.

Kleine overheid

De overheid kan in de ogen veel geld besparen en tegelijkertijd haar taken beter uitvoeren. De VVD staat voor minder bestuurders, minder politici en minder ambtenaren. Ook wil de VVD de bestuurlijke drukte in Nederland aanpakken, bijvoorbeeld door een halvering van de omvang van de Ministerraad. Provincies moeten zich beperken tot hun kerntaken, de burgemeester wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen, deelgemeenteraden en andere ongewenste bestuurlijke tussenlagen opheffen en gemeentelijke herindeling wordt gestimuleerd. De bevolking kiest voortaan rechtstreeks de burgemeester.

Veiligheid

Het bieden van veiligheid is een klassieke taak van de overheid. De VVD investeert in extra blauw op straat door 3500 extra agenten aan te stellen, ook in het landelijk gebied. De VVD komt ook op voor het slachtoffer. Schade van slachtoffers wordt altijd verhaald op de dader. Geweldsdelicten en overvallen worden zwaarder bestraft en mogen niet langer worden afgedaan met een taakstraf. De VVD is hard voor veelplegers van kleine criminaliteit: ’three strikes, maximum punishment’. Daders krijgen bij de derde veroordeling van een misdrijf de daarvoor geldende wettelijke maximumstraf.

De VVD wil de 26 korpsen samenvoegen tot één ‘Politie Nederland’. Dat bespaart veel geld en komt de efficiëntie van de politie ten goede. De politie houdt op met de bonnenquota.

Inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding, met inbegrip van terrorismebestrijding. Het moet hierbij echter gaan om opsporingsactiviteiten of inlichtingenoperaties, niet het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden. De overheid bewaakt de vrijheid en beschermt burgers tegen willekeur.

Integratie en immigratie

De VVD staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of afkomst. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal. Niet je geloof maar je gedrag. Niet de groep maar het individu.

Arbeidsparticipatie is volgens de VVD de beste manier om te integreren. Hoogwaardig en toegankelijk onderwijs is ook een belangrijke voorwaarde voor succesvolle integratie. Het creëert eerlijke kansen, ook op latere leeftijd. Naast arbeidsparticipatie en onderwijs draagt ook het tegengaan van criminaliteit bij aan een goede integratie. Inburgeringcursussen zijn goedbedoeld, maar te bureaucratisch: De VVD schaft de inburgeringindustrie af en laat inburgeraars cursussen zelf inkopen op de markt.

De VVD wil een eerlijk en restrictief vreemdelingenbeleid. De VVD ziet kansen voor hoogopgeleide kennismigranten om ons land en onze economie te versterken. De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten leidde echter tot ongekend grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en met de criminaliteit. De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden stopgezet.

Buitenland

De Europese begroting moet kritisch worden bezien. De uitgaven moeten worden teruggebracht tot onder 1% van het bruto nationaal product om de EU efficiënter, moderner en effectiever te maken. Turkije treedt niet toe zolang het niet voor 100% aan de EU-toetredingsvoorwaarden (Kopenhagencriteria) voldoet en alle lidstaten van de Unie zich voor toetreding hebben uitgesproken. Bovendien moeten de toetredingsonderhandelingen worden stopgezet zolang Turkije door het Ankara-protocol niet te ratificeren weigert Cyprus te erkennen.

De VVD bezuinigt niet op veiligheid en dus ook niet op onze soldaten en veteranen. Het dalende defensiebudget wil de VVD dan ook een halt toeroepen. In de toekomst wil de VVD dat onze veelzijdig inzetbare krijgsmacht een evenredige bijdrage blijft leveren aan vredesondersteunende operaties. De VVD wil de omvang van het ontwikkelingsbudget terugbrengen door het te laten aansluiten bij het Europese gemiddelde.