Ton Elias's Posts

 1. Bent u bekend met het artikel ‘Nederland is te klein voor protectionistische luchtvaart’? 1)
 2. Komt het voor dat toestemming wordt geweigerd aan maatschappijen om te landen met vrachtvliegtuigen op Schiphol, omdat Nederland het verstrekken van landingsrechten niet van toegevoegde waarde vindt?
 3. Is het correct dat vrachtvluchten, in tegenstelling tot passagiersvluchten, niet primair bijdragen aan de spilfunctie van Schiphol en dus geen direct gevaar vormen voor de positie van binnenlandse luchtvaartmaatschappijen?
 4. Kunt u een schatting maken hoeveel vrachtverkeer door de huidige regelgeving genoodzaakt is om uit te wijken naar bijvoorbeeld België of Duitsland? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid om met de relevante partijen om tafel te gaan zitten om te bezien of de bestaande voorwaarden voor vrachtvluchten versoepeld kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
Lees meer

Mdv, in 1994 legden wij in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) als nadere uitwerking van het discriminatieverbod in artikel 1 van de Grondwet vast, dat in het maatschappelijk verkeer geen onderscheid mag worden gemaakt op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Deze wet schrijft dus gelijke behandeling voor – en daarom heet-ie ook zo.

Lees meer

Vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de NOS de samenvattingsrechten van het eredivisievoetbal voor de komende drie jaar heeft verworven.

 1. Heeft u  kennis genomen van het artikel “Studio Sport als aanjager van FOX: Eredivisie kiest voor commerciële publieke omroep NOS’? 1)
 2. Kunt u bevestigen dat de extra commerciële mogelijkheden zoals de NOS en Ster die hebben aangeboden binnen de huidige Mediawet vallen en er geen verruiming van mogelijkheden ten opzichte van bestaande wetgeving geboden wordt?
 3. Bent u nog steeds bereid om een eventuele klacht over oneerlijke concurrentie of marktverstoring bij de ACM met een serieus onderzoek te ondersteunen zoals u heeft toegezegd tijdens het Vragenuur van 4 februari 2014?
 4. Kunt u bevestigen dat de NOS de inhoud en hoogte van het succesvolle bod niet wenst vrij te geven?
 5. Bent u van mening dat het voor de controlerende taak van de Kamer van belang is om de hoogte van de bedragen die door de NOS zijn geboden te kennen, zodat beoordeeld kan worden of hier sprake is van een adequate besteding van belastinggeld c.q. in het biedingsproces geen marktverstoring heeft kunnen optreden?
 6. Bent u bereid om de Kamer hier, desnoods vertrouwelijk, over te informeren? Zo nee, waarom niet?

1) De Telegraaf, 20 maart 2014

Lees meer

Mdv, net als enkele voorgaande sprekers wil ik in de mij toegemeten spreektijd aandacht besteden aan de aanpassingen van het luchthavenindelingsbesluit, dat per 1 juli aanstaande moeten ingaan.

Hoewel veiligheid voor vliegtuigpassagiers en omwonenden natuurlijk boven alles gaat, is het voor mijn fractie ook van groot belang dat de ontwikkelaars van hoogbouw in de omgeving van de luchthaven Schiphol niet met nodeloze belemmeringen en onzekerheid geconfronteerd worden. Tussen deze twee uitgangspunten van het openbaar bestuur – veiligheid en ruimte voor bouwactiviteiten – heeft de staatssecretaris een dun koord te bewandelen.

Ik begrijp dat er nog druk overleg gaande is tussen het ministerie en de provincie en gemeenten over de gevolgen van dit besluit. Kan de staatssecretaris de Kamer informeren over de uitkomsten hiervan? Ook verbaast mijn fractie zich enigszins over de gevolgde marsroute; eerst wordt een besluit bekend gemaakt waarvan de lokale overheden zich wezenloos schrikken, vervolgens lijkt er door middel van bestuurlijke overleggen weer enige nuance in te worden aangebracht. Ziet de staatssecretaris hierbij geen verbeterpunten, zoals afstemming vooraf tussen haar afdelingen luchtvaart en ruimtelijke ordening (die deze reacties toch zouden moeten hebben voorzien)? Graag een toelichting op dit punt. Zo is in 2009 een stedelijke visie door de stadsdeelraad vastgesteld, waarin de bouw van een sporthotel bij het Olympisch Stadion is opgenomen. Dit is inclusief een bouwhoogte van 49 meter, terwijl daar ook 60 meter was toegestaan. Volgens het geactualiseerde LIB is de maximale bouwhoogte ter plaatse nu 43 meter. Hierover moet snel duidelijkheid komen.

Ook hoor ik graag, wellicht maakt dit ook meteen enkele eerder ingediende moties minder opportuun, of de staatssecretaris aan de VVD-fractie kan toezeggen dat zij scherp in de gaten houdt dat er geen irreële consequenties ontstaan voor zowel de ontwikkeling van Amsterdam, als die van Schiphol, zoals mogelijke onzekerheid voor ontwikkelaars. Ik denk er dan bijvoorbeeld aan om de afweging op het moment van de bouwaanvraag in plaats van bij het bestemmingsplan plaats te laten hebben.

Lees meer

Mdv, vorig najaar nog een demonstratie op het Malieveld. De publieke omroep keerde zich tegen de kaalslag op de programmering en was diep bezorgd over culturele en informatieve programma’s. De bezuiniging werd uiteindelijk afgezwakt van 100 naar 50 miljoen.

Dit jaar (2014) is het eerste jaar dat dezelfde publieke omroep de eerste bezuinigingen ook daadwerkelijk moet verwerken. [Begin januari 2013 maakte de baas van de publieke omroep (Henk Hagoort) de vijf prioriteiten van de publieke omroep bekend: journalistiek, drama en documentaires, kinderprogramma’s, kennis en cultuur en evenementen.] Maar wat is het eerste signaal als het om geld gaat? Dat de NOS deze week gaat meebieden, volgens Hilversumse kenners, op de rechten voor de samenvattingen van het eredivisievoetbal. Dat zou zelfs boven marktwaarde gebeuren. Op zo’n manier dat er geen gelijk speelveld ontstaat met commerciële omroepen

Zowel RTL als SBS en eventueel ook FOX, allemaal open kanalen zonder belastinggeld in het leven gehouden.

Ik vraag aan de staatssecretaris:

(1) Heeft de staatssecretaris kennisgenomen van de opmerkingen van Fons van Westerloo bij BNR gisteren dat de bieding op de eredivisiesamenvattingen er deze week aankomen en dat deze boven de marktwaarde zijn? In Hilversum wordt gesproken van een bod van 20 miljoen per jaar door de NOS, terwijl marktwaarde 12 tot 15 miljoen per jaar bedraagt, alleen al voor de rechten. Waar dus nog zo’n 4 à 5 miljoen per jaar aan productiekosten bovenop komt. Al met al dus 75 miljoen euro wanneer het om drie jaar zou gaan; Klopt het dat het om drie jaar zou gaan?

(2) Wat vindt de staatssecretaris van deze gang van zaken? Heeft hij de bevoegdheid om eventueel in te grijpen? Natuurlijk gaat de politiek niet over de programmering en de invulling, maar ligt dat toch niet enigszins anders op het moment dat zowel de nieuw geformuleerde uitgangspunten van de publieke omroep in het geding zijn (Hagoort 10 januari jl.) en de markt financieel wordt verstoord? Commerciële omroepen lijken nu op achterstand te worden gezet met belastinggeld. Gaan we nu niet veel geld uitgeven voor de eredivisierechten dat voor andere programma’s nodig is terwijl er anderen op de markt zijn die dit zonder belastinggeld willen doen?

Lees meer

1. Bent u bekend met het bericht ‘Piloten slaan alarm over ganzengevaar’?[1]

2. Kloppen de berichten dat het gedurende heel 2014 niet mogelijk is om de ganzenoverlast op luchthavens door middel van vergassing te bestrijden?

3. Bent u bekend met de opvatting van de Raad van Dierenaangelegenheden dat het vergassen van ganzen als de meeste aanvaardbare methode wordt gezien om de vliegveiligheid te waarborgen?

4. Kunt u toelichten waarom de Europese vrijstelling voor het vergassen van ganzen niet van toepassing is in 2014? Kunt u aangeven of er sprake was van een vergunning en waarom geen uitzondering wordt gemaakt voor de regio Schiphol? Indien er inderdaad sprake was van een eenmalige vergunning, kunt u aangeven welke acties u heeft ondernomen om alsnog de vergunning rond Schiphol te krijgen?

5. Kunt u aangeven waarom de terreinbeherende organisaties en Vogelbescherming vasthouden aan de winterrust terwijl is aangetoond dat niet wordt voldaan aan de afgesproken doelstelling van de ganzenpopulatie in 2005?

6. Deelt u de opvatting van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers dat het wachten is op een ramp als de ganzen op Schiphol niet afdoende bestreden worden? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om zo snel mogelijk (interim-)maatregelen te nemen die de bestaande ganzenoverlast verminderen en de vliegveiligheid waarborgen? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid de Kamer hier uiterlijk op 1 maart a.s. schriftelijk over te informeren?

 

Zie ook: http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/22250952/__Ganzengevaar__wachten_op_ramp__.html


[1] ‘Piloten slaan alarm over ganzengevaar’, De Telegraaf 29-01-2014

Lees meer

Mdv, op donderdag 18 december eindigden wij de eerste termijn van het Algemeen Overleg Luchtvaart over Schiphol en Lelystad met de vraag vancollega Smaling wanneer de staatssecretaris van een rups in een vlinder verandert. Ik zal vandaag dan ook beginnen met de onderwerpen die betrekking hebben op dat AO en vervolgens over gaan naar enkele verzamelonderwerpen.

Lees meer

Mdv, doorgaans spreken wij twee maal per jaar over luchtvaartonderwerpen, maar vandaag hebben wij 3 uur voor twee onderwerpen; Schiphol en Lelystad Airport. En dat is goed, want het betreft technische en gecompliceerde zaken die beslist een stempel zullen drukken op de Nederlandse luchtvaart in de komende jaren. Als het aan mijn fractie ligt zijn Schiphol en Lelystad – ik heb het al eerder gezegd – in de toekomst overigens niet langer twee, maar één onderwerp, waarbij Lelystad als een soort vierde Schiphol-terminal in de Flevopolder fungeert. Overzichtelijker en beter uit te leggen aan de internationale reiziger. Niettemin valt mijn bijdrage voor vandaag in twee delen uiteen: de toekomst van vliegveld Lelystad en anderzijds het Aldersadvies over het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol, dat op 8 oktober jl. aan de staatssecretaris is aangeboden.

Lees meer