Nieuws uit de kamer

De afgelopen vier jaar is er een zware hypotheek gelegd op onze toekomst en op die van onze kinderen. De overheidsfinanciën zijn volkomen uit de hand gelopen.

Nog afgezien van de wereldwijde economische crisis die ons land het nodige heeft gekost, heeft onze overheid buitensporig veel geld uitgegeven. Als we niet snel orde op zaken stellen, krijgen onnodig veel mensen daarvan de rekening gepresenteerd.

Ons land wordt de komende jaren geconfronteerd met een aantal grote problemen, wat vraagt om een stevige aanpak. In dit verkiezingsprogramma wordt een samenhangend pakket aan maatregelen beschreven waarmee de VVD orde op zaken stelt in Nederland.

Economie

Sinds 2008 is er sprake van een ernstige economische crisis. Ook de komende jaren nog zullen mensen hun baan verliezen en krijgen ondernemers het moeilijk. Onze economie heeft een flinke dreun gehad en bevindt zich nu op een lager niveau dan voor de crisis. De overheid heeft de afgelopen jaren op veel te grote voet geleefd. Er is veel meer geld uitgegeven dan binnen is gekomen. Deels komt dit door de financiële crisis, maar ook het vorige kabinet heeft de uitgaven op de ministeries zeer fors op laten lopen. De VVD wil niet dat toekomstige generaties deze last blijven dragen. Dat betekent dat de groei van de overheidsuitgaven aanmerkelijk moet worden teruggebracht, maar wel op een verantwoorde manier.

Wij leven in een land waarin veel mogelijk is. Nederland is een mooi en rijk land dat barst van het talent. De VVD ziet voor Nederland dan ook veel kansen en is optimistisch over de toekomst van ons land en zijn bewoners. Vrijheid en een vrije uitwisseling van kennis en gedachten zijn de basis van onze moderne markteconomie en onze welvaart. De VVD staat pal voor de vrijheid van alle Nederlanders die van goede wil zijn. Een ieder die de handen uit de mouwen wil steken en wat wil maken van zijn leven, is bij de VVD aan het goede adres. Wij komen als volkspartij op voor alle mensen in onze samenleving: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, ziek en gezond. Wat ons verbindt is de wil om vooruit te komen en niet bij de pakken neer te zitten. Niet door mensen afhankelijk te maken van de overheid maar door hen te helpen op eigen benen te staan.

De VVD kiest daarom voor een kleine en krachtige staat met lage belastingen en zonder overbodige regels. Tegelijkertijd moet de staat de juiste randvoorwaarden creëren waarbinnen de economie kan groeien. Echte economische groei komt uit de handen van mensen. Ondernemerschap en hardwerkende mensen zijn dé motoren van onze economie. Ondernemers moeten daarom ruimte krijgen en niet worden gehinderd door overbodige regelgeving of vergunningen.

Werk

Werken is essentieel voor het verkrijgen van een positie binnen de Nederlandse samenleving en voor het voorkomen van sociale uitsluiting. De VVD vindt het eerlijk dat hard werken en ondernemerschap mogen worden beloond. Goede prestaties moeten dus niet worden wegbelast. Daarom doet de VVD voorstellen voor verlaging van de inkomstenbelasting en andere belastingen verlagen voor werkende mensen. Ook naar niet-werkenden zijn we eerlijk. De WW-uitkering wordt verhoogd, maar de duur verkort zodat de prikkel om snel ander werk te vinden wordt verhoogd. Inkomenspolitiek die mensen aan de kant houdt wordt aan banden gelegd en jongeren onder de 27 jaar kunnen geen aanspraak meer maken op bijstand. De keus is werken of leren. De VVD wil daarenboven een zero tolerance beleid op fraude met uitkeringen.

De VVD wil kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang. De VVD juicht de groei in de gastouderopvang van harte toe.

Een kenniseconomie brengt ons land verder is onontbeerlijk voor een gezonde toekomst. Wij trekken daarom maar liefst 2,4 miljard euro om te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Onze kinderen moeten beter gaan spellen en rekenen, slechte scholen moeten sneller gesloten worden, er moeten meer en betere vakscholen komen en meer gymnasia. En bovenal wil de VVD het lerarenvak in ere herstellen zodat onze kinderen het beste onderwijs van Europa kunnen genieten.

Leefomgeving

Een prettige woon- en leefomgeving, recreatie en natuur dichtbij huis, voldoende openbare voorzieningen en een schone economie. Het kan allemaal samen. Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij of zij dat wil. De VVD ondersteunt de keuzevrijheid van de reiziger voor een transportmiddel. Alle modaliteiten zijn noodzakelijk: weg, water, spoor en lucht. Een ieder die gebruik maakt van zijn auto moet ook echt vrij kunnen bewegen: De maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen wordt verhoogd naar 130 km/h. Om mobiliteit te vergroten wordt de overdrachtsbelasting gehalveerd en op termijn af geschaft. Aan de hypotheekrenteaftrek wordt niet gemorreld en kraken is altijd en overal verboden.

De VVD wil toe naar schone en hernieuwbare vormen van energie. Dit biedt kansen voor het milieu én voor onze economie. Zo werken we aan een schoner milieu, maar ook aan meer banen. Ruimte moet er zijn voor kernenergie als veilige en schone technologie om energie op te wekken.

De landbouw is in Nederland onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en met de groei van de wereldbevolking van steeds meer belang voor onze export. Agrariërs zijn ook de beheerder van het grootste deel van het typische Nederlandse cultuurlandschap, tradities, dialecten en cultuur. De VVD kiest voor een sterke landbouw die op de wereldmarkt kan concurreren bij een wereldwijd gelijk speelveld.

Kleine overheid

De overheid kan in de ogen veel geld besparen en tegelijkertijd haar taken beter uitvoeren. De VVD staat voor minder bestuurders, minder politici en minder ambtenaren. Ook wil de VVD de bestuurlijke drukte in Nederland aanpakken, bijvoorbeeld door een halvering van de omvang van de Ministerraad. Provincies moeten zich beperken tot hun kerntaken, de burgemeester wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen, deelgemeenteraden en andere ongewenste bestuurlijke tussenlagen opheffen en gemeentelijke herindeling wordt gestimuleerd. De bevolking kiest voortaan rechtstreeks de burgemeester.

Veiligheid

Het bieden van veiligheid is een klassieke taak van de overheid. De VVD investeert in extra blauw op straat door 3500 extra agenten aan te stellen, ook in het landelijk gebied. De VVD komt ook op voor het slachtoffer. Schade van slachtoffers wordt altijd verhaald op de dader. Geweldsdelicten en overvallen worden zwaarder bestraft en mogen niet langer worden afgedaan met een taakstraf. De VVD is hard voor veelplegers van kleine criminaliteit: ’three strikes, maximum punishment’. Daders krijgen bij de derde veroordeling van een misdrijf de daarvoor geldende wettelijke maximumstraf.

De VVD wil de 26 korpsen samenvoegen tot één ‘Politie Nederland’. Dat bespaart veel geld en komt de efficiëntie van de politie ten goede. De politie houdt op met de bonnenquota.

Inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding, met inbegrip van terrorismebestrijding. Het moet hierbij echter gaan om opsporingsactiviteiten of inlichtingenoperaties, niet het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden. De overheid bewaakt de vrijheid en beschermt burgers tegen willekeur.

Integratie en immigratie

De VVD staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of afkomst. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal. Niet je geloof maar je gedrag. Niet de groep maar het individu.

Arbeidsparticipatie is volgens de VVD de beste manier om te integreren. Hoogwaardig en toegankelijk onderwijs is ook een belangrijke voorwaarde voor succesvolle integratie. Het creëert eerlijke kansen, ook op latere leeftijd. Naast arbeidsparticipatie en onderwijs draagt ook het tegengaan van criminaliteit bij aan een goede integratie. Inburgeringcursussen zijn goedbedoeld, maar te bureaucratisch: De VVD schaft de inburgeringindustrie af en laat inburgeraars cursussen zelf inkopen op de markt.

De VVD wil een eerlijk en restrictief vreemdelingenbeleid. De VVD ziet kansen voor hoogopgeleide kennismigranten om ons land en onze economie te versterken. De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten leidde echter tot ongekend grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en met de criminaliteit. De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden stopgezet.

Buitenland

De Europese begroting moet kritisch worden bezien. De uitgaven moeten worden teruggebracht tot onder 1% van het bruto nationaal product om de EU efficiënter, moderner en effectiever te maken. Turkije treedt niet toe zolang het niet voor 100% aan de EU-toetredingsvoorwaarden (Kopenhagencriteria) voldoet en alle lidstaten van de Unie zich voor toetreding hebben uitgesproken. Bovendien moeten de toetredingsonderhandelingen worden stopgezet zolang Turkije door het Ankara-protocol niet te ratificeren weigert Cyprus te erkennen.

De VVD bezuinigt niet op veiligheid en dus ook niet op onze soldaten en veteranen. Het dalende defensiebudget wil de VVD dan ook een halt toeroepen. In de toekomst wil de VVD dat onze veelzijdig inzetbare krijgsmacht een evenredige bijdrage blijft leveren aan vredesondersteunende operaties. De VVD wil de omvang van het ontwikkelingsbudget terugbrengen door het te laten aansluiten bij het Europese gemiddelde.

Lees meer

De VVD is blij dat de inperking van de koopzondag nu ook in Europa onder vuur is komen te liggen.

Na eerdere vragen van Nederlandse zijde heeft nu ook de Zweedse Europarlementariër Christofer Fjellner vragen gesteld over de eventuele strijdigheid van de inperking met Europese regelgeving.

Woordvoerder Ton Elias: “Goed dat christen-democraten in Europa nu ook wakker worden en zien dat er hier in Nederland door het gedram van de ChristenUnie iets belachelijks gebeurt. Het zou minister van der Hoevens beste beleidsdaad worden, als ze dit rare knevelwetje alsnog snel intrekt!”

De VVD maakt al sinds dag één bezwaar tegen de inperking van de koopzondag. “In een tijd waarin de 24-uurs economie om de hoek staat, wil de VVD dat ondernemers zelf over de openingstijden van hun winkels kunnen beslissen.”, aldus Elias.

Zie onderstaande bijlage voor het volledige persbericht.

15_april_2010_persbericht_vvd_blij_met_zweedse_steun_koopzondag-pdf

Lees meer

 De liberalisering van de Postmarkt dreigt te mislukken, lees ik op tal van plaatsen. Dat is onzin, want deze ís reeds mislukt. Dat gebeurde namelijk al toen het nu nastrompelende kabinet in 2007 op het allerlaatste moment een verlangen van de linkse partijen in de Tweede Kamer honoreerde. Op de valreep voor de eindstemming  werd destijds de wet ingefrommeld dat de overheid het recht kreeg om nieuwe concurrenten van postbedrijf TNT de arbeidsvoorwaarden te dicteren. 

Alleen onder die voorwaarden mochten de nieuwkomers de markt betreden – en dat deden ze dus in arren moede maar, overigens onwetend van de crisis die ook hen krachtig boven het hoofd zou gaan hangen. Ze spraken een model af waarin ze beloofden binnen drie jaar een net zo overdadige CAO te zullen hebben opgetuigd als het voormalige staatsbedrijf.  Dat ging tegen de maatschappelijke trend van minder post en meer e-mail in, maar tja: zo wilde ‘de politiek’ het nou eenmaal. Voor alle duidelijkheid: de VVD stemde als enige tegen deze wet vanwege de onliberale en onzakelijke constructie.

En nu zit de postmarkt met de gebakken peren. Weg is het perspectief voor de consument van een marketing-actie met Kerst van, ik noem maar wat, vijftig Kerstkaarten inclusief postzegel voor een tientje bij de kassa van Albert Heijn. Want hoe sterk sommige politici de kredietcrisis ook proberen te misbruiken voor hun eigen stokpaardje: concurrentie is nog steeds goed voor producten, voor innovatie, voor een wendbare markt en voor de consument.

De blauwe enveloppen, die de belastingdienst nu net zo goedkoop had ondergebracht bij nieuwkomer Sandd, gaan als dat bedrijf straks failliet gaat, weer gewoon voor een duurder tarief naar TNT.  Vorige week maakten PvdA, Goen Links en de SP zich daar zelfs openlijk vrolijk om.

Want Sandd gaat het waarschijnlijk niet redden. Het bedrijf moest dit jaar conform gemaakte afspraken 14% van de bestellers zo’n dure CAO aanbieden. Op basis van een ondeugdelijke liberaliseringswet, die namelijk niet liberaliseert, maar dicteert. Slechts een half procent van de bestellers had echter trek in dit opgedrongen CAO-geluk en het bedrijf vroeg om meer tijd, zeker ook vanwege het tegenzittend tij.

Er werken veel mensen met kleine baantjes: studenten en zzp-ers, die het wel best vinden zoals het nu geregeld is. Mogen ze misschien? De overheid moet zich niet bemoeien met afspraken tussen een werkgever en een werknemer. En met heel veel meer trouwens ook niet, hetgeen op langere termijn één van de heilzame bijwerkingen van de dringend noodzakelijke bezuinigingen van de komende jaren zal zijn, maar dat terzijde. Maar nee, alle fracties in de Tweede Kamer vinden de arbeidsvoorwaarden belangrijker dan concurrentie. 

Bij deze hele kwestie hebben de vakbonden overigens een schandelijke rol gespeeld. Bij TNT hebben ze gekozen voor het behoud van loon in plaats van inleveren ten behoeve van behoud van werkgelegenheid. De oude staatsmonopolist heeft baat bij hoge kosten bij de concurrentie, omdat deze immers tariefverschillen tussen hen en nieuwkomers reduceert. Daardoor hebben nieuwe bedrijven weer meer moeite om zich met lagere prijzen in te vechten in de nieuwe markt.

Het blijkt overigens nóg gekker te kunnen: TNT is nota bene zélf een prijsvechter gestart (dochter VSP), die de concurrentie met de nieuwkomers aangaat. En ja, er vindt wellicht kruissubsidie van TNT naar VSP plaats, stelde ook de toezichthoudende mededingingsautoriteit NMA in december vast.  Maar of dat erg genoeg is, daar moest het kabinet nog maar eens over nadenken, zo waste deze toezichtPilatus zich de handen.

Tegelijkertijd krijgen die nieuwe bedrijven onmogelijke eisen van de staat opgelegd. De toezichthouder wijst naar het kabinet en het kabinet doet wat een kortzichtige Kamermeerderheid ten onrechte als deugdelijk arbeidsmarktbeleid  beschouwt.

De concurrentie op de postmarkt gaat vrijwel zeker mislukken. De consument en de belastingbetaler hebben het nakijken. Met dank aan de linkse partijen en dit kabinetsrestant.

Ton Elias

Dit artikel is op donderdag 15 april verschenen in het NRC Handelsblad

 

Lees meer

Inbreng van Ton Elias bij het Algemeen Overleg Consumentenbeleid met de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven op 8 april. Hierin gaat Ton Elias onder andere in op de Europese consumentenrichtlijn, de bescherming van de consument bij het gebruik van 0900-nummers en het tegengaan van ongewenste huis-aan-huis verkoop.

Zie onderstaande bijlage voor de volledige inbreng.

8_april_2010_site_spreektekst_ao_consumentenbeleid-pdf

Lees meer

Inbreng van Ton Elias bij het algemeen overleg over inkoopmacht met de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven op 8 april. Hierin gaat Ton Elias onder andere in op de positie van grote marktspelers leveranciers die gedwongen worden mee te betalen aan marketingacties van grote afnemers. Belachelijk lange betalingstermijnen en de onredelijke leveringsvoorwaarden waar kleine leveranciers mee geconfronteerd kunnen worden.
Zie onderstaande bijlage voor de volledige inbreng.

8_april_2010_site_spreektekst_ao_inkoopmacht-pdf

Lees meer

Bedrijven die zich misdragen bij telefonische verkoop moeten een rode kaart krijgen én boetes die kunnen oplopen tot maximaal € 450.000 per overtreding.  Bovendien moet duidelijk worden welk bedrijf beboet is en waarom.

“Juist om fatsoenlijke aanbieders op de telefonische verkoopmarkt niet de dupe te laten worden van onbeschaafde stunters en cowboys, moeten toezichthouders als OPTA en de nieuwe consumentenautoriteit nu echt rode kaarten en ook forse boetes uitdelen”, vindt VVD-Kamerlid Ton Elias, die zich “ook persoonlijk groen en geel ergert aan telefonische verkopers die gewoon blijven doorbellen, ook als je je hebt ingeschreven bij het Bel-me-niet-register. Schandálig!”

Op verzoek van de VVD zal binnen een half jaar openbaar gemaakt worden welke rode kaarten en boetes aan welke bedrijven zijn uitgedeeld, zo zegde minister Van der Hoeven het liberale Kamerlid vandaag toe.

“Naming and shaming, dat moet gaan werken”, aldus Elias tenslotte.

Zie onderstaande bijlage voor het volledige persbericht.

8_april_te_over_boetes_voor_telefonische_verkoopstunters

Lees meer

Inbreng van Ton Elias bij het algemeen overleg Telecom met de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven. Hierin gaat Ton Elias onder andere in op de positie en de taak van de toezichthouders op de telecom markt, de voortgang van digitale radio en de verdeling van de etherfrequenties in Nederland.

Zie onderstaande bijlage voor de volledige inbreng.

6_april_2010_spreektekst_elias_ao_telecom

Lees meer

VVD-Kamerlid Ton Elias is blij dat minister Hirsch Ballin van Justitie de Postcodeloterij geen toestemming verleent om deelnemers een collectieve zorgverzekering aan te bieden.

Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen die Elias samen met collega-Kamerlid Fred Teeven enige tijd geleden over deze kwestie heeft gesteld.

De Nationale Postcode Loterij (NPL) heeft haar deelnemers benaderd met een aanbod voor een collectieve ziektekostenverzekering. Volgens de liberale Kamerleden bevordert deze manier van werken oneerlijke concurrentie. De Kamervragen volgden op klachten van de beroepsgroep verzekeringsadviseurs, die van mening zijn dat een goededoelenorganisatie zich niet met zorgpolissen bezig hoort te houden.

Hirsch Ballin heeft toegezegd de Gedrags- en reclamecode kansspelen op dit punt aan te passen, omdat hij dit soort activiteiten vanuit de Wet op de kansspelen ongewenst acht.

Zie onderstaande bijlage voor het volledige persbericht.

15_maart_2010_persbericht_postcodeloterij

Lees meer

Dat minister De Jager gisteren op een bijeenkomst voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) met enig aplomb aankondigde dat zij ‘onrendabele uren’ uit 2009 kunnen meetellen om voor een fiscaal voordeel (de zelfstandigenaftrek) in aanmerking te komen, noemt VVD-Kamerlid Ton Elias “verkiezingsnonsens”.

VVD-Kamerleden Stef Blok en Ton Elias hebben daarom vandaag Kamervragen gesteld (zie onder) die de loosheid van De Jagers verkiezingsbelofte beogen door te prikken.

Beide VVD-Kamerleden lieten zich hierbij inspireren door enkele ZZP-organisaties, die na De Jagers sigaar uit eigen doos verontwaardigd vaststelden dat de uren voor bijvoorbeeld acquisitie-inspanningen of nascholing altijd al mee konden tellen om tot in totaal 1225 uren per jaar te komen.

Al op 18 december 2007 heeft de VVD een voorstel gedaan om de zelfstandigenaftrek te verbeteren door de zogenaamde glijdende schaal in te voeren. In dit voorstel verzocht de VVD de regering een heldere wettelijke afbakening van het begrip ZZP’er te creëren, waarbij de verschillende ondernemersbegrippen die in het kader van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, btw en basisbedrijvenregister werden gehanteerd, gelijk werden getrokken. Daarbij verzocht de VVD de regering tevens een glijdende schaal te introduceren ter vervanging van het harde urencriterium van 1225 uur.

Lees meer

Het voorstel van D66 om gemeenten te laten beslissen over de koopzondag, noemt VVD woordvoerder Ton Elias “niet alleen een verkiezingsvluggertje, maar ook een te kleine stap”.

De VVD beschouwt de bestaande winkeltijdenwet als “een van de vele onnodige wetten in Nederland” en wil deze afschaffen. De beslissing om wel of niet op zondag open te zijn “moet worden overgelaten aan de winkelier”.

Als de gemeente het voor het zeggen krijgt, zoals D66 wil, kan de consument straks nog altijd in een kwart tot de helft van alle gemeenten in Nederland op zondag “getroffen worden door een winkelverbod. Anno 2010 is dat absurd.”

De VVD wil dan ook verder gaan dan D66. “Ik voerde zondagmiddag een debat in een Albert Heijn in Eindhoven. Als die gemeente het straks verbiedt, mogen de winkels in Veldhoven, twee kilometer verderop wél open. Dat soort rechtsongelijkheid moet je niet willen bevorderen”, aldus Ton Elias.

Hij wijst er tenslotte op dat niemand op zondag gedwongen wordt om open te zijn en dat de lokale markt het prima zelf kan regelen: “Ik herhaal nog maar eens dat er geen kledingzaak in Spakenburg zal zijn, die zondagmorgen om half elf de deuren zal willen openen!”

Lees meer